Biz hakda

Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.

Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd. 2011-nji ýylda döredildi, Hytaýyň paýtagty Pekin bilen gurşalan Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýän himiýa zawodymyz.Bu aralykda zawodymyz Týanjinin porty we Çingdao portunyň golaýynda.Iň ýokary geografiki ýerleşiş, amatly ulag şertleri we ykdysady taýdan ösen, Öndüriji üçin amatly ösüş artykmaçlygyny döretdi.

Biziň kompaniýamyz elmydama “Himiýany ulanmak adamlaryň durmuşyny gowulaşdyrmak” wezipesini ýerine ýetirýär.Ilki bilen biziň borjumyz “Himiýany ulanmak adamlaryň durmuşyny gowulaşdyrmak”.Zawodymyz işläninden bäri on ýylda, formik kislota, sirke kislotasy, propion kislotasy, hloroasetik kislota, azot kislotasy, propilen glikol, gliserol, izopropanol, etanol, butil asetat ýaly dürli himiki serişdeleri öndüriji we üpjün ediji bolduk. Etil asetat, metil asetat, mis sulfat, sink sulfat, natriý formaty, kalsiý formaty, kaliý formaty, diklorometan, tetrahloretilen, trihlorometan, dimetil karbonat, erkek angidrid we dökünler. Bu himiki maddalar kislotalar, alkogollar Aboveokarda agzalan esasy himiki serişdelerimiz esasan deri, Iýmit, Çap etmek we boýamak, rezin, örtük, oba hojalygy, magdançylyk, doýmadyk rezin, nebit burawlamak we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Müşderilerimize iň oňat önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek , Iň möhüm işimiz. Has gowulaşdyrmak üçin ajaýyp gözleg we gözleg ulgamyny, Satyş ulgamyny, Ulag ulgamyny, Hil kepilligi ulgamyny, satuwdan soňky ulgamy we ş.m. döretdik.

Soňky on ýylda işewür hyzmatdaşlarymyz dünýäniň 100-den gowrak ýurduna ýetdi.Her bir müşderi üçin harytlary has ir ýedi günüň içinde eltip bileris. Iberilmezden ozal islendik üçünji tarapyň hil barlagyny kabul edip bileris, önümimiziň bahasynyň iň amatly bahadygyny kepillendirýäris.

Müşderiniň kanagatlanmagy biziň baky standartymyz, ýokary hilli himiki önümleri öndürmek iň ýokary borjumyzdyr.Şeýle hem, geljekde has köp himiki alyjylar bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, kislotalar, alkogollar, efirler, duzlar, hloridler we beýleki himiki maddalar bilen üpjün ediji bolmagyňyza garaşyň!

Kislotalary, alkogollary, efirleri, duzlary, hloridleri we dürli himiki serişdeleri üpjün ediji bolmagyňyza garaşyň!

Baý tejribe (ýyl)
Gözleg merkeziniň gat meýdany (inedördül metr)
Önüm bazasynyň gat meýdany (inedördül metr)
+
Countriesurtlary we sebitleri eksport etmek

Toparymyz

Indi Şijiazhuang şäherinde işleýäris we ýaş işgärlerimiz köp, şonuň üçin elmydama höwes we täzeliklerden doly.Işgärlerimiz elmydama has köp müşderini gözleýärler we ösdürýärler.Hyzmatdaşlarymyz bilen has köp habar paýlaşmaga we bütin dünýäde uzak möhletli iş alyp barmaga taýýardyrys we iň gowy bazarda we has gowy ösüşde bize we müşderilerimize goldaw bermek üçin iň gowy bahamyzy we iň ýokary hilimizi ulanmaga taýýardyrys.

DSC07375

Zawodyň kwalifikasiýasy

Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd. 2011-nji ýylda döredildi, Hytaýyň paýtagty Pekin bilen gurşalan Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýän himiýa zawodymyz.Bu aralykda zawodymyz Týanjinin porty we Çingdao portunyň golaýynda.Iň ýokary geografiki ýerleşiş, amatly ulag şertleri we ykdysady taýdan ösen, Öndüriji üçin amatly ösüş artykmaçlygyny döretdi.

Biziň kompaniýamyz elmydama “Himiýany ulanmak adamlaryň durmuşyny gowulaşdyrmak” wezipesini ýerine ýetirýär.Ilki bilen biziň borjumyz “Himiýany ulanmak adamlaryň durmuşyny gowulaşdyrmak”.Zawodymyz işläninden bäri on ýylda, formik kislota, sirke kislotasy, propion kislotasy, hloroasetik kislota, azot kislotasy, propilen glikol, gliserol, izopropanol, etanol, butil asetat ýaly dürli himiki serişdeleri öndüriji we üpjün ediji bolduk. Etil asetat, metil asetat, mis sulfat, sink sulfat, natriý formaty, kalsiý formaty, kaliý formaty, diklorometan, tetrahloretilen, trihlorometan, dimetil karbonat, erkek angidrid we dökünler. Bu himiki maddalar kislotalar, alkogollar Aboveokarda agzalan esasy himiki serişdelerimiz esasan deri, Iýmit, Çap etmek we boýamak, rezin, örtük, oba hojalygy, magdançylyk, doýmadyk rezin, nebit burawlamak we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Müşderilerimize iň oňat önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek , Iň möhüm işimiz. Has gowulaşdyrmak üçin ajaýyp gözleg we gözleg ulgamyny, Satyş ulgamyny, Ulag ulgamyny, Hil kepilligi ulgamyny, satuwdan soňky ulgamy we ş.m. döretdik.Soňky on ýylda işewür hyzmatdaşlarymyz dünýäniň 100-den gowrak ýurduna ýetdi.Her bir müşderi üçin harytlary has ir ýedi günüň içinde eltip bileris. Iberilmezden ozal islendik üçünji tarapyň hil barlagyny kabul edip bileris, önümimiziň bahasynyň iň amatly bahadygyny kepillendirýäris.

Müşderiniň kanagatlanmagy biziň baky standartymyz, ýokary hilli himiki önümleri öndürmek iň ýokary borjumyzdyr.Şeýle hem, geljekde has köp himiki alyjylar bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, kislotalar, alkogollar, efirler, duzlar, hloridler we beýleki himiki maddalar bilen üpjün ediji bolmagyňyza garaşyň!

Kislotalary, alkogollary, efirleri, duzlary, hloridleri we dürli himiki serişdeleri üpjün ediji bolmagyňyza garaşyň!

Müşderi meselesi

Mis sulfat we sink sulfat minerallary gaýtadan işlemekde, iýmitde we oba hojalygynda giňden ulanylýar.Günorta-Gündogar Aziýada, Günorta Afrikada, Europeewropada, Eastakyn Gündogarda we beýleki ýerlerde müşderilerden sargyt aldyk.Artykmaç bahalarymyz we ýokary hilli bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy dowam etdirdik.Müşderileriň sany we satuw mukdary ýylsaýyn köpelýär.Geçen ýyl mis sulfatyň eksport bahasy 9000W ABŞ dollaryna ýetdi.

Biz diňe bir öz işimizi artdyrmak bilen çäklenmän, müşderilerimize çykdajylary tygşytlamaga we has ýokary girdeji almaga kömek edýäris.Şol bir wagtyň özünde, ýokary hilli müşderilerimiziň işine kömek etmek üçin ulanýarys, olaryň bazardaky paýy 13% -den 37% -e çenli ýokarlandy we müşderilerimiziň kärhanalary hem çalt ösüş gazandy.

Müşderilere ösüş we girdeji gazanmak üçin elimizden gelenini etmäge we elimizden gelenini etmäge taýýardyrys.Birinji derejeli hyzmatlar bilen global müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak biziň wezipämiz we jogapkärçiligimizdir.

Qualityokary hilli hyzmat

WeSatuwdan soň 40 hünärmen topary we hil gözegçilik topary bar.Gözegçilik işimiz aşakdaky ýaly:

1. Önüm öndürilmezden ozal, hil barlag toparymyz çig malymyzyň ygtybarly we hünärli bolmagyny üpjün etmek üçin öndürilen çig mallary barlar.
2. Önümçilik prosesinde, önümçilik prosesine berk gözegçilik edýän hünärmen önümçilik işgärlerimiz bar.
3. Hil gözegçilik toparymyz önümçilik döwründe önümlerimizi tötänleýin nusga alar we synagdan geçirer.
4. Önümçilik gutaransoň, köp harytlary synagdan geçireris we synag hasabatyny bereris.
5. Müşderä iberilmezden ozal, müşderi tarapyndan iberilen nusga saklanar we jedel ýüze çykandan soň müşderi bilen bilelikde ara alnyp maslahatlaşylar we çözüler.
6. Zawodymyzy we önümlerimizi SGS we islendik gözleg gullugy tarapyndan kabul edýäris.
7. Müşderilere önüm synagdan geçip bilmese, önümi yzyna gaýtaryp ýa-da yzyna gaýtaryp biljekdigimize söz berip bileris.

Müşderä baha bermek

Şonuň üçin müşderilerimiz bize gaty ynanýarlar we pikirlerinden gaty kanagatlanýarlar.müşderilerden köplenç gowy habar alýarys.

"Jeýson, önümiňiziň hili gaty gowy, bu biziň maksadymyza laýyk gelýär"

"Jeýson, iberişiňiz gaty çalt, meni köp garaşmaga mejbur etmedi"

"Jeýson, hyzmatyňyz gaty gowy, gaplaýyş sumkamy mugt dizaýn etmegime kömek edip bilersiňiz"

"Jeýson, men siziň bilen uzak möhletli iş alyp barmak isleýärin, sebäbi siz gaty ynamdar"

Müşderilerden gowy habar alanymyzda, özümizi örän bagtly we buýsanýarys.Olar diňe bir meniň müşderilerim däl, eýsem biziň dostlarymyz.

Dostlar, önümlerime-de mätäç bolsaňyz, maňa pursat beriň, siz meniň indiki dostum!

Biziň işewür hyzmatdaşlarymyz

hyzmatdaş2
hyzmatdaş3
hyzmatdaş4
hyzmatdaş6
hyzmatdaş5
Hyzmatdaş7

Sergi suratlary

Biziň kompaniýamyz has köp müşderini ösdürmek we bize has köp düşünmek we düşünmek üçin Hytaýda we daşary ýurtlardaky sergilere köplenç gatnaşýar.

5
4
zhanhui2017
6

Şahadatnamalar we hormatlar

Biziň kompaniýamyz Hytaýyň kanunlaryna we düzgünlerine berk hormat goýýar, şeýle hem Hytaý hökümetiniň dürli goldawlaryny we hormatlaryny gazandy.

证书