Habarlar

 • Propilen glikol, Erkek angidrid, gazlandyrylan kül, buzly sirke kislotasy we ş.m.

  Propilen glikol, Erkek angidrid, gazlandyrylan kül, buzly sirke kislotasy we ş.m.

  Propilen Glikol Geçen hepde içerki propilen glikol bazary gowşakdy.Häzirki wagtda terminalyň islegi tekiz, aşaky zawodlaryň işi pes we haryt satyn almak höwesi ýokary däl.Erkek angidrid Içerki erkek angidrid bazarynyň işlemegine garaşylýar ...
  Koprak oka
 • Sirke kislotasy, etil asetat, limon kislotasy we beýleki bazar şertleri.

  Sirke kislotasy, etil asetat, limon kislotasy we beýleki bazar şertleri.

  Aýaz sirkelik kislotasy Demirgazyk Hytaýda buzly sirke kislotasyna bolan isleg tekiz bolmagyny dowam etdirdi, käbir çeşmeleriň bahasy arzanlady we bazar gepleşikleriniň ünsi peseldi, şonuň üçin bu pudak bir gapdala galdy.Etil asetat Geçen hepde etil asetatyň bazar bahasy ...
  Koprak oka
 • Mis sulfat näme?

  Mis sulfat näme?

  Mis sulfat organiki däl birleşme, CuSO4 5H2O himiki formulasy, köplenç gök alýum, alýum ýa-da mis alýumy, daşky görnüşi: gök blok ýa-da poroşok kristal.Gusmak, korrupsiýany ýok etmek, detoksifikasiýa etmek, ýel çişmeginiň öňüni almak, bokurdak bi, epilepsiýa, dişler, agzyň ýaralary, erbet sim ...
  Koprak oka
 • Natriý karbonaty (SodaAsh) näme?

  Natriý karbonaty (SodaAsh) näme?

  Natriý karbonat organiki däl birleşme, himiki formula Na2CO3, molekulýar agramy 105.99, gazlandyrylan kül diýlip hem atlandyrylýar, ýöne aşgar däl-de, duz hökmünde bölünýär.Halkara söwdasynda gazlandyrylan ýa-da aşgar kül hökmünde hem bellidir.Esasan plastinka aýnada, aýna p-da ulanylýan möhüm organiki däl himiki çig mal ...
  Koprak oka
 • Erkek angidrid näme?

  Erkek angidrid näme?

  Suwsyzlandyrylan malik angidrid diýlip hem atlandyrylýan erkek angidrid, otag temperaturasynda güýçli gaharlandyryjy ysy bar, daşky görnüşi ak kristallar, himiki formula bolsa C4H2O3.Erkek angidridiň çözgüdi: suw, aseton, benzol, hloroform ýaly organiki erginleriň köpüsinde ereýär;molecul ...
  Koprak oka
 • Diklorometan (DMC What näme?

  Diklorometan (DMC What näme?

  Diklorometan, CH2Cl2 himiki formulasy bilen organiki birleşme, efir ýaly meňzeş ysly reňksiz we aç-açan suwuklykdyr.Suwda azajyk ereýän, etanolda we efirde ereýän, köplenç ýanýan nebit efirini, efir we ş.m. çalyşmak üçin ulanylýar Molekulýar agramy: 84.933 C ...
  Koprak oka
 • Buzluk sirke kislotasynyň, limon kislotasynyň we beýleki önümleriň bazar şertleri

  Buzluk sirke kislotasynyň, limon kislotasynyň we beýleki önümleriň bazar şertleri

  Aýaz sirkelik kislotasy Bu hepde buzly sirke kislotasynyň üpjünçiligi ýeterlikdir we aşaky akymdaky ulanyjylar esasan zerur zerurlyklaryna görä haryt alýarlar.Bazar bazary ýa-da atmosfera tekiz, öndürijiler henizem belli bir çykdajylara sezewar bolýarlar.Buzluk ac ...
  Koprak oka
 • Propilen glikol näme?

  Propilen glikol näme?

  Propilen glikol, C3H8O2 himiki formulasy bilen organiki birleşme bolup, suw, etanol we dürli organiki erginler bilen ýalňyş bolýar.Propilen glikol adaty şertlerde reňksiz ýapyşyk suwuklyk, yssyz we birneme süýji.Molekulalaryň agramy 76.09 boldy.Propilen Glik ...
  Koprak oka
 • Isopropanol näme?

  Isopropanol näme?

  2-propanol diýlip hem atlandyrylýan izopropanol, n-propanolyň izomeridir.Izopropanolyň himiki formulasy C3H8O, molekulýar agramy 60.095, daşky görnüşi reňksiz we aç-açan suwuk we etanol bilen asetonyň garyndysy ýaly ysy bar.Ereýär ...
  Koprak oka
 • Gliserol näme?

  Gliserol näme?

  Gliserol, C3H8O3 himiki formulasy we molekulýar agramy 92.09 bolan organiki madda.Reňksiz, yssyz we tagamly süýji.Gliserolyň daşky görnüşi açyk we ýelimli suwuklykdyr.Gliserin howadan çyglylygy, şeýle hem wodorod sulfidi, wodorod sianidi we kükürdi siňdirýär ...
  Koprak oka
 • Kaliý formaty näme?

  Kaliý formaty näme?

  Kaliý formaty, HCOOK himiki formulasy bilen organiki duz.Kaliý formaty, çyglylygy siňdirmek aňsat, peselip bilýän, güýçli oksidantlar bilen täsir edip bilýän we dykyzlygy 1,9100g / cm3 bolan ak reňkli gaty görnüşdir.Suw ergini reňksiz we aç-açan suwuklyk, ...
  Koprak oka
 • Aýaz sirkelik kislotasy, limon kislotasy, Dimetil karbonat bazar şertleri

  Aýaz sirkelik kislotasy, limon kislotasy, Dimetil karbonat bazar şertleri

  Aýaz sirkelik kislotasy: Üpjünçilik tarapyň bazara goldawy çäklidir we bahasy häzirki wagtda ýokary göteriji güýçdir.Islegiň üýtgemegi entek belli däl.Talap bilen üpjün edilýän tarapyň bazara goldawy çäklidir.Buzluk sirke aci-iň bazar bahasyna garaşylýar ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4