Oksalik kislotaly poroşok CAS NO 6153-56-6

Gysga düşündiriş:

● Oksal turşusy ösümliklerde, haýwanlarda we kömeleklerde giňden ýaýran organiki madda bolup, dürli janly organizmlerde dürli wezipeleri ýerine ýetirýär.
Daş görnüşi: Reňksiz monoklin flak ýa-da prizmatik kristal ýa-da ak poroşok
● Himiki formula: H₂C₂O₄
● CAS belgisi: 144-62-7
● Çekişme: etanda aňsatlyk bilen ereýär, suwda ereýär, efirde birneme ereýär, benzolda we hloroformda eräp bilmeýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkezijiler

Haryt Standart
Premium Orta Kwalifikasiýa Premium Orta Kwalifikasiýa
Massa bölegi /% ≥ 99.6 99 96 99.6 99 96
Sulfatyň massa bölegi (SO4 hasaplanýar) /% ≤ 0.07 0.1 0.2 0.07 0.1 0.2
Burninganýan galyndylaryň köpçülikleýin bölegi /% ≤ 0.01 0.08 0.2 0.03 0.08 0.15
Agyr metalyň köpçülikleýin bölegi (Pb bilen hasaplanýar) /% 0.0005 0.001 0.02 0.00005 0.0002 0.0005
Demiriň massa bölegi (Fe hökmünde hasaplanýar) /% 0.0005 0.0015 0.01 0.0005 0.001 0.005
Hloridiň massa bölegi (Cl bilen hasaplanýar) /% 0.0005 0.002 0.01 0.002 0.004 0.01
Kalsiniň massa bölegi (Ca hökmünde hasaplanýar) /% 0.0005 - - 0.0005 0.001 -

Önümiň ulanylyşynyň beýany

Oksalik kislotany ulanýar
1. agardyjy serişde
Oksal turşusy esasan azaldýan serişde we agardyjy serişde, antibiotik we borol ýaly dermanlary öndürmekde, seýrek metallary çykarmak üçin ergin, boýagy azaldýan serişde we aşgarlaýjy serişde hökmünde ulanylýar.
Oksal turşusy kobalt-molibden-alýumin katalizatorlaryny öndürmekde, metallary we mermerleri arassalamakda we dokma önümlerini akartmakda hem ulanylýar.
Metaly ýerüsti arassalamak we bejermek, seýrek ýer elementlerini çykarmak, dokma çap etmek we boýamak, derini gaýtadan işlemek, katalizator taýýarlamak we ş.m. ulanylýar.
2. Azaldýan serişde hökmünde
Organiki sintez pudagynda esasan gidrokinon, pentaitritol, kobalt oksalat, nikel oksalat we gall kislotasy ýaly himiki önümleri öndürmek üçin ulanylýar.
Plastmassa pudagy poliwinil hlorid, aminoplastika, karbamid-formaldegid plastmassalary, lak listleri we ş.m. önümçiliginde ulanylýar.
Boýag pudagy duz esasly magenta ýaşyl we ş.m. öndürmekde ulanylýar.
Çap we boýag pudagynda sirke kislotasynyň ornuny tutup biler we pigment boýaglary üçin reňk ösdüriji kömekçi we agardyjy serişde hökmünde ulanylyp bilner.
Derman senagaty hlortetrasiklin, oksitetrasiklin, tetrasiklin, streptomisin we efedrin önümçiliginde ulanylýar.
Mundan başga-da, oksalat kislotasy oksalat, oksalat we oksalamid ýaly dürli önümleri sintez etmek üçin ulanylyp bilner, olaryň arasynda dietil oksalat, natriý oksalat we kalsiý oksalat iň öndürijidir.
3. Mordant hökmünde
Antimon oksalat mordant hökmünde ulanylyp bilner, ferrik ammiak oksalat meýilnamalary çap etmek üçin serişde bolup durýar.
4. Pos aýyrmak funksiýasy
Oksal turşusy posy aýyrmak üçin ulanylyp bilner: oksalik kislotany alyň, ýyly suw bilen ergin ediň, pos tegmillerine çalyň we süpüriň.Soňra metalografiki çäge kagyzy bilen sürtüň we ahyrynda boýag sepiň.
. ulananyňyzda skin Deri oksal turşusy bilen gatnaşyga girenden soň, ony suw bilen ýuwmaly.)

Önüm gaplamak

oksalat kislotasy
oksalat kislotasy
Bukjalar Paletsiz mukdar / 20'FCL Paletlerde mukdar / 20'FCL
25kgs sumka (ak ýa-da çal halta) 880 halta, 22MTS 700 halta deprek, 17.5MTS

Akym diagrammasy

oksalat kislotasy

Soraglar

1: Mysal üçin sargyt alyp bilerinmi?
Hawa, hilimizi barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.Maňa zerur önümiň islegini iberiň.Mugt nusga berip bileris, diňe bize ýük ýygnamagy üpjün edýärsiňiz.

2: Siziň kabul edip biljek töleg möhletiňiz näçe?
L / C, T / T, Western Union.

3: Teklipiň güýji barada näme aýdyp bilersiňiz?
Adatça teklibimiz 1 hepde dowam edýär.Şeýle-de bolsa, ygtybarlylyk dürli önümleriň arasynda üýtgäp biler.

4: Haýsy resminamalary berýärsiňiz?
Adatça, täjirçilik hasap-faktura, gaplaýyş sanawy, ýük tölegi, COA, MSDS we gelip çykyş şahadatnamasyny berýäris.Goşmaça resminamalar gerek bolsa bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

5: Haýsy ýük porty?
Adatça ýüklemek porty Çingdao portydyr, başga-da, Týanjinin porty, Lianyungang porty biziň üçin düýbünden kynçylyk däl, beýleki portlardan hem islegiňiz boýunça iberip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň