Natriý karbonat (gazlandyrylan kül)

Gysga düşündiriş:

● Natriý karbonat organiki däl birleşme, möhüm organiki däl himiki çig mal bolan gazlandyrylan kül diýlip hem atlandyrylýar.
Chemical Himiki formula: Na2CO3
● Molekulýar agram: 105.99
● CAS belgisi: 497-19-8
Daş görnüşi: Suwuň siňdirilmegi bilen ak kristal tozy
● Çekişme: Natriý karbonat suwda we gliserolda aňsat erär
● Programma: Tekiz aýna, aýna önümleri we keramiki syrçaly önümçilikde ulanylýar.Şeýle hem gündelik ýuwmakda, kislotany zyýansyzlandyrmakda we iýmit gaýtadan işlemekde giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkezijiler

ITEMLER Aýratynlyklar Netije
Alkogolyň umumy mukdary% 99.2Min 99.48
Hlorid (NaC1)% 0.70Maks 0.41
Demir (Fe2O3)% 0.0035Maks 0.0015
Sulfat (SO4)% 0.03Maks 0.02
Suwda eremeýän madda% 0.03Maks 0.01

Önümiň ulanylyşynyň beýany

Natriý karbonat möhüm himiki çig mallardan biridir we ýeňil senagatda, gündelik himiki serişdelerde, gurluşyk materiallarynda, himiýa senagatynda, azyk senagatynda, metallurgiýa, dokma, nebit, milli goranmak, lukmançylyk we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.
Senagat gazlandyrylan kül, esasan ýeňil senagat, gurluşyk materiallary, himiýa senagaty, takmynan 2/3 bölegini tutýar, ondan soň metallurgiýa, dokma, nebit, milli goranmak, lukmançylyk we beýleki pudaklarda.

1. Aýna senagaty, esasan ýüzýän aýna, surat turbasy aýna lampalary, optiki aýna we ş.m. üçin ulanylýan gazlandyrylan külüň iň köp sarp edilýän çeşmesidir.
2. Himiýa senagatynda, metallurgiýada we ş.m. agyr gazlandyrylan külüň ulanylmagy aşgar tozanynyň uçmagyny azaldyp, çig malyň sarp edilmegini azaldyp, iş şertlerini gowulaşdyryp, önümleriň hilini ýokarlandyryp biler.
3. Bufer, neýtralizator we hamyry gowulaşdyryjy hökmünde tort we un önümlerinde, önümçilik zerurlyklaryna görä ortaça ulanylyp bilner.
4. olüňi ýuwmak, hammam duzlary we dermanlar, derini aşgarlaýan aşgar serişdeleri.
5. Azyk senagatynda aminokislotalary, soýa sousyny we bug çöregi ýaly un önümlerini öndürmek ýaly zyýansyzlandyryjy serişde we hamyrmaýa serişdesi hökmünde ulanylýar.Şeýle hem aşgar suwda ýasalyp, çeýeligi we süýümliligi ýokarlandyrmak üçin makaron goşup bolýar.Monosodium glutamat öndürmek üçin natriý karbonat hem ulanylyp bilner.

6. Reňkli telewizor üçin ýörite reagent
7. Derman senagatynda antasid we osmotik laksatif hökmünde ulanylýar.
8. Himiki we elektrohimiki zaýalanmak, himiki mis örtüklemek, alýuminiý eritmek, alýuminiý we erginleri elektrolitiki polatlamak, alýuminiýiň himiki okislenmegi, fosfatdan soň möhürlemek, prosesleriň arasynda posuň öňüni almak, hrom örtüginiň elektrolitiki aýrylmagy we hrom oksidini aýyrmak üçin ulanylýar. misden öňki örtük, polat örtük, polat garyndy örtük elektrolitleri üçin ulanylýan film we ş.m.
9. Metallurgiýa senagaty eritme akymy, peýdalanmak üçin flotasiýa serişdesi we polat öndürmekde we antimon eritmekde kükürtleýji hökmünde ulanylýar.
10. Çap we boýag pudagynda suw ýumşadyjy hökmünde ulanylýar.
11. Aşgarlaýyş pudagy çig örtükleri azaltmak, hrom aşgar derisini zyýansyzlandyrmak we hrom aşgarlaýjy içginiň aşgarlygyny gowulandyrmak üçin ulanylýar.
12. San taýdan derňewde kislota ergininiň görkezijisi.Alýumin, kükürt, mis, gurşun we sink kesgitlemek.Siýdik we tutuş gan glýukozasyny barlaň.Sementdäki kremniniň birleşdiriji erginleriniň derňewi.Metal, metallografiki derňew we ş.m.

Önüm gaplamak

Natriý karbonat (3)
Natriý karbonat (5)
Natriý karbonat (4)

40kg \ 750kg \ 1000kg sumkalar

Saklamak we daşamak

Ammardaky pes temperatura, howa çalşygy, gurak

Soraglar

1-nji sorag: Natriý karbonat zakazym haçan iberiler?
J: Umuman, aksiýamyz bar bolsa 7-10 gün.Notok bolsa, müşderiniň tölegini ýa-da asyl LC-ni alandan soň ýüklemäni tertiplemek üçin 10-15 gün gerek bolar.
2-nji sorag: Natriý karbonatynyň käbir nusgalaryny alyp bilerinmi?
J: Hawa, nusga hakda has giňişleýin bilmek üçin meniň bilen habarlaşyň
3-nji sorag: Sargyt goýmazdan ozal önümiň hilini nädip tassyklamaly?
J: Her önüm professional COA bilen.Hiline göz ýetiriň.Şübhesiz, köp mukdarda sargytdan öň synagdan geçmek üçin nusga bar.
4-nji sorag: Sargytlary nädip başlamaly ýa-da töleg tölemeli?
J: T / T, Western Union, MoneyGram we ş.m. .


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň