Etil asetat

Gysga düşündiriş:

● Etil asetat, etil asetat diýlip hem atlandyrylýan organiki birleşme
Daş görnüşi: reňksiz suwuklyk
● Himiki formula: C4H8O2
● CAS belgisi: 141-78-6
● Çekişme: suwda birneme ereýär, etanol, aseton, efir, hloroform we benzol ýaly organiki erginleriň köpüsinde ereýär.
● Etil asetat esasan çözüji, iýmit tagamy, arassalaýjy we degreaser hökmünde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkezijiler

Haryt Ecutionerine ýetiriş standarty
I II III
etil asetat% min 99.7 99.5 99
Alkogol% max 0.1 0.2 0,5
suw% max 0.05 0.1
CH, COOH% iň ýokary 0.004 0.005
Hazen max 10
Dykyzlygy g / cm3 0.897 ~ 0.902
Bug bugynyň galyndysy% max 0.001 0.005
Ys üýtgeşik ys ýok;galyndy ysy ýok
BELLIK:

1.Etil asetat iň köp ulanylýan ýag kislotasy efirlerinden biridir.Ajaýyp eritmek ukyby bolan çalt guradyjy ergin weitajaýyp önümçilik çözgüdi.

2.It csütün hromatografiýasy üçin eluent hökmünde hem ulanylýar.

3.Bu möhüm organiki himiki çig mal we senagat çözgüdi.

4.It cdokma pudagynda arassalaýjy serişde hökmünde ulanylýar

Önümiň ulanylyşynyň beýany

Etil asetat möhüm organiki himiki çig mal we senagat erginidir.
1. Iýip bolýan ysly zatlar hökmünde ulanmaga rugsat berilýär.Az mukdarda magnoliýa, langlang-langang, süýji ysly osmanthus, Florida suwy, miweli hoşboý ys we beýleki hoşboý yslar täze miweli hoşboý yslary, esasanam atyr atyrlarynda, ýetişmek täsiri bilen ýokarky bellikler hökmünde ulanylyp bilner.
Iýmit hoşboý ysy hökmünde alça, şetdaly, erik, üzüm, qulupnut, malina, banan, armut, ananas, limon, gawun we başgalar ýaly iýilýän tagamlar üçin amatly, brendi, viski, rum, tüwi çakyry, ak şerap we ş.m. ulanylýar.
2. Etil asetat iň köp ulanylýan ýag kislotasy efirlerinden biridir.Ajaýyp erginli çalt guradyjy ergin.Bu ajaýyp senagat çözgüdi we sütün hromatografiýasy üçin ussat hökmünde ulanylyp bilner.Nitroselluloza, etil süýümi, hlorlanan kauçuk we winil rezin, sellýuloza asetat, sellýuloza butil asetat we sintetiki kauçuk üçin ulanylyp bilner.Göçürijiler üçin suwuk nitroselluloza syýa üçin hem ulanylyp bilner.Heselimleýji erginler we pürküji boýag üçin has inçe hökmünde ulanylyp bilner.Etil asetat rezinleriň köp görnüşi üçin täsirli erginçidir we süýümler we emeli deri öndürmekde giňden ulanylýar.Analitik reagentler, hromatografiki derňew standart materiallar we erginler hökmünde ulanylýar.
3. Dokma senagatynda arassalaýjy serişde, azyk senagatynda ýörite üýtgedilen spirtler üçin hoşboý ys beriji, şeýle hem derman amallary we organiki kislotalar üçin ekstrakt hökmünde ulanylyp bilner.Etil asetat boýaglary, dermanlary we atyrlary öndürmek üçin çig maldyr.
3. Bismut, altyn, demir, simap, oksidantlar we platini barlamak.
4. Şeker bölünende termometrleri kalibrlemek üçin adaty bir madda hökmünde ulanylýar.
5. Biohimiki gözlegler, belok yzygiderliliginiň derňewi.
6. Daşky gurşawy goramak we pestisid galyndylarynyň derňewi.

Önüm gaplamak

Etil asetat
Etil asetat

NET 180KG
20GP KONTINER ÜÇIN, Adatça 80 deprek / FCL
40GP KONTINER ÜÇIN, Adatça 132 DRAM / FCL

Akym diagrammasy

Etil asetat1

Soraglar

Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
Söwda kompaniýasy we öz zawodymyz bar.

Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?
Zawodyň synag bölümi tarapyndan öz kärimize gözegçilik edýäris.Şeýle hem, BV, SGS ýa-da başga Üçünji tarap synaglaryny edip bileris.

Haçana çenli iberersiňiz?
Sargydy tassyklandan soň 7 günüň içinde iberip bileris.

Haýsy resminamalary berýärsiňiz?
Adatça, täjirçilik faktura, gaplama sanawy, ýükleme fakturasy, COA, Saglyk şahadatnamasy we gelip çykyş şahadatnamasy bilen üpjün edýäris.Eger seniňki bolsa
bazarlarda aýratyn talaplar bar, bize habar beriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň