Natriý formaty 92% 95% 98% Cas 141-53-7

Gysga düşündiriş:

Odi Natriý formaty, iň az organiki karboksilatlardan biridir, birneme akýan we gigroskopiki.
Daş görnüşi: Natriý formaty ak kristal ýa-da sähelçe formik kislotanyň ysy bolan poroşok.
● Himiki formula: HCOONa
● CAS belgisi: 141-53-7
● Çekişme: Natriý formaty suwuň we gliserolyň takmynan 1,3 böleginde aňsat ereýär, etanolda we oktanolda birneme ereýär we efirde eräp bilmeýär.Onuň suwly ergini aşgarlydyr.
● Natriý formaty esasan formik kislotany, oksalik kislotany we gidrosulfit we ş.m. öndürmekde ulanylýar, deri pudagynda katalizator we stabilizator, çap we boýag pudagynda azaldyjy serişde hökmünde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkezijiler

Haryt Spesifikasiýa
Natriý 92% düzýär Natriý 95% düzýär Natriý 98% düzýär
Arassalyk,% 92 min 95 min 98 min
Çyglylyk,% 5.0max 2.0max 2.0max
Organiki hapalar,% 8.0max 5.0max 2.0max
Natriý hlorid,% 3.0max 0.5max 0.5max

Önümiň ulanylyşynyň beýany

Esasy ulanylyşy aşakdakylar:
(1) Esasan formik kislotany, oksal turşusyny we gidrosulfit we ş.m. öndürmek üçin, şeýle hem dimetilformamid öndürmek we ş.m. lukmançylyk, çap we boýag pudagynda ulanylýar.;
(2) Fosfor we arsen kesgitlemek üçin reagent, dezinfeksiýa we mordant hökmünde ulanylýar;
(3) Konserwant hökmünde ulanylýar.
(4) Alkid rezin örtüklerinde, plastifikatorlarda we güýçli ulanylýar;
(5) Partlaýjy maddalar, kislota çydamly materiallar, awiasiýa çalgylary, ýelimleýji goşundylar hökmünde ulanylýar.

Önüm gaplamak

natriý formaty
natriý formaty3
Bukja 25KGS sumka 1000KGS sumka
Mukdary (Palet bolmasa) 25MTS 20MTS
Mukdary (Palet bilen) 22MTS 20MTS

Akym diagrammasy

Natriý formaty6

Soraglar

1. Logotipimizi önüme çap edip bilerismi?
Elbetde, edip bileris.Diňe logotip dizaýnyňyzy bize iberiň.
2. Kiçijik sargytlary kabul edýärsiňizmi?
Hawa.Kiçijik bölek satyjy bolsaňyz ýa-da işe başlasaňyz, hökman siziň bilen ösmäge taýýardyrys.Uzak möhletli gatnaşyklar üçin siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
3. Bahasy nähili?Has arzan edip bilersiňizmi?
Elmydama müşderiniň peýdasyny birinji orunda goýýarys.Bahalar dürli şertlerde ylalaşylýar, iň bäsdeş bahany almagyňyzy kepillendirýäris.
4. Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?
Önümlerimizi we hyzmatymyzy halaýan bolsaňyz, bize oňyn synlar ýazyp bilersiňiz, indiki sargytyňyzda size mugt nusgalary hödürläris.
5. Wagtynda tabşyryp bilersiňizmi?
Elbetde, köp ýyllap bu ugurda ýöriteleşdik, köp müşderi meniň bilen şertnama baglaşýar, sebäbi harytlary wagtynda eltip we harytlary ýokary hilli saklap bileris!
6. Töleg şertleriňiz nähili?Üçünji tarap tölegi barmy?
Adatça T / T, Western Union, L / C-ni kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň