Diklorometan \ Metilen hlorid

Gysga düşündiriş:

Ich Diklorometan Organiki birleşme.
Daş görnüşi we häsiýetleri: gaharlandyryjy efir ysy bilen reňksiz açyk suwuklyk
● Himiki formula: CH2Cl2
● CAS belgisi: 75-09-2
● Çekişme: suwda azajyk ereýär, etanolda we efirde ereýär.
Usual Adaty ulanyş şertlerinde, ýanmaýan, pes gaýnadýan ergin.
Bug ýokary temperatura howasynda ýokary konsentrasiýa öwrülende, köplenç ýanýan nebit efirini, efir we ş.m. çalyşmak üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkezijiler

Harytlar Indeks Netije
Iň ýokary Birinji synp Kwalifikasiýa
Daş görnüşi Aç-açan suwuklyk, togtadylan hapalar ýok Kwalifikasiýa
Hromatiki / Hazen, (Pt-Co) ≤ 10 5
Metilen hlorid% ≥ 99.95 99.9 99.8 99.99
Suw% ≤ 0.010 0.020 0.030 0.0027
Kislota (gidroklor kislotasy hökmünde)% ≤
 
0.0004 0.0004 0.0003 0

Önümiň ulanylyşynyň beýany

1) Boýag zolaklarynda we aýyryjy ° reaserde çözüji hökmünde ulanylýar.
2) Dermanlary, derman önümlerini öndürmekde we gutarnykly erginç öndürmekde prosesi çözüji hökmünde ulanylýar.
3) film örtügi hökmünde ulanylýar;metal arassalaýjy hökmünde.
4) Uran köpük urmagynda agent hökmünde ulanylýar.
5) Boýaglar, awtoulag önümleri we mör-möjek spreýleri ýaly aerozollarda hereketlendiriji hökmünde ulanylýar.
6) Süýji oleoresinler üçin çykaryjy ergin hökmünde ulanylýar.
7) Aýryjy serişde, ýuwujy serişde hökmünde ulanylýar.

Işlemek we saklamak çäreleri

Howpsuzlyk çäreleri:Işleýän wagtyňyz damjalar döretmekden gaça duruň we degişli şahsy gorag enjamlaryny geýiň.Boşadylan buglaryň we duman damjalarynyň iş meýdanyna girmegine ýol bermäň.Gowy şemalladylýan ýerde işläň we iň az dozany ulanyň.Fireangyn söndürmek we dökülmek üçin gyssagly kömek enjamlary elýeterli bolmaly.Howply galyndylar boş ammarlarda galyp biler.Bu önümi kebşirlemegiň, alawyň ýa-da gyzgyn ýerleriň ýanynda işletmäň.
Saklamak çäreleri:Salkyn, gurak we gowy şemalladylýan ýerde göni gün şöhlesi bolmazdan saklaň.Güýçli oksidantlar, güýçli kislotalar we azot kislotasy ýaly ýylylykdan, alawdan we gabat gelmeýän materiallardan uzakda saklaň.Degişli bellikli gapda saklaň.Ulanylmaýan gaplar we boş çelekler berk ýapylmalydyr.Konteýneriň zaýalanmagyndan gaça duruň we döwülmegi ýa-da dökülmegi ýaly kemçilikleri yzygiderli saklaň.Konteýnerler metilen hloridiň dargamak mümkinçiligini azaltmak üçin fenolik sintetiki rezin bilen galvanizlenýär ýa-da hatarlanýar.Çäklendirilen ammar.Zerur bolan ýerinde duýduryş belliklerini goýuň.Saklaýyş meýdançasy gür ilatly iş meýdanyndan aýrylmaly we işgärleriň bu sebite girmegi çäklendirilmeli.Zäherleri düşürmek üçin maddalar üçin kadalaşdyrylan plastik şlanglary ulanyň.Maddalar statiki elektrik toplap biler we ýakyp biler.Salkyn, gurak we gowy şemalladylýan ýerde göni gün şöhlesi bolmazdan saklaň.

Önüm gaplamak

Metilen hlorid1
Metilen hlorid5
Bukja Paletsiz mukdar / 20'GP
270KGS polat deprek 80 deprek, 21.6MTS / 20'FCL
ISO TANK 26MTS

Soraglar

1) Logotipimizi önüme çap edip bilerismi?
Elbetde, edip bileris.Diňe logotip dizaýnyňyzy bize iberiň.
2) Bahasy nähili?Has arzan edip bilersiňizmi?
Elmydama müşderiniň peýdasyny birinji orunda goýýarys.Bahalar dürli şertlerde ylalaşylýar, iň bäsdeş bahany almagyňyzy kepillendirýäris.
3) Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?
Elbetde.
4) Wagtynda tabşyryp bilýärsiňizmi?
Elbetde, köp ýyllap bu ugurda ýöriteleşdik, köp müşderi meniň bilen şertnama baglaşýar, sebäbi harytlary wagtynda eltip we harytlary ýokary hilli saklap bileris!
5) Töleg şertleriňiz nähili?
Adatça T / T, Western Union, L / C-ni kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň