Erkek angidrid 99.5

Gysga düşündiriş:

Room Otag temperaturasynda güýçli ysly erkek anhidrid (C4H2O3).
White Daş görnüşi ak hrustal
AS CAS belgisi: 108-31-6
● Çekişme: suw, aseton, benzol, hloroform we ş.m. ýaly organiki erginleriň köpüsinde ereýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki görkezijiler

Aýratynlyklary Bölümler Kepillendirilen gymmatlyklar Netijeler
Daş görnüşi   Ak briketler Ak briketler
Arassalyk (MA tarapyndan) WT% 99.5 min 99.71
Eredilen reňk APHA 25 Maks 13
Gatylaşdyrma nokady 52.5 Min 52.5
Kül WT% 0.005 Maks < 0,001
Demir PPM 3 Maks 0.32
Erkek kislotasy WT% ≤0.5 0.29
Bellik: Daş görnüşi - Ak briketler takmynan 80%, flaklar we güýç 20% töweregi

Önümiň ulanylyşynyň beýany

Erkek angidrid doýmadyk organiki angidridleriň möhüm esasy çig malydyr.Pestisidler öndürmekde, organofosfor insektisid malathionynyň, 1-fenil-3,6-dihidroksipiridaziniň, piridazinonyň we piretroid insektisid piretroidiniň, fungisidiň we kapanyň aralygyny sintez etmek üçin ulanylýar.Mundan başga-da, doýmadyk poliester rezin, syýa goşundylary, kagyz goşundylary, örtükler we derman senagaty Azyk senagaty we ş.m. önümçiliginde hem ulanylýar.

Işlemek we saklamak

Amal çäreleri:ýapyk iş, ýerli gaz.Operatorlar ýörite taýýarlykly bolmaly we amal amallaryny berk berjaý etmeli.Operatorlara öz-özünden süzgüçli süzgüç tozan maskalaryny, himiki howpsuzlyk äýnegini, rezin kislotany we aşgar çydamly eşikleri, rezin kislotany we aşgar çydamly ellikleri geýmek maslahat berilýär.Otdan we ýylylyk çeşmelerinden daşda duruň, iş ýerinde çilim çekmek düýbünden gadagan.Partlama garşy howa çalşygy ulgamlaryny we enjamlaryny ulanyň.Tozan öndürmekden gaça duruň.Okisleýji maddalar, azaldýan serişdeler, kislotalar bilen aragatnaşykdan gaça duruň.Işleýän wagtyňyz, gaplamalara we gaplara zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin ýeňil ýüklenmeli we düşürilmeli.Fireangyn söndüriji enjamlar we syzdyryjy gyssagly bejeriş enjamlary degişli dürlüligi we mukdary bilen enjamlaşdyryldy.Boş gaplar zyýanly galyndylar bolup biler.
Saklamak çäreleri:Salkyn, gurak we gowy şemalladylýan ammarda saklaň.Otdan we ýylylyk çeşmelerinden daşda duruň.Konteýni berk ýapyň.Oksidantlardan, azaldýan serişdelerden, kislotalardan we iýilýän himiki maddalardan aýratyn saklanmalydyr we garylmaly däldir.Fireangyn enjamlarynyň degişli dürlüligi we mukdary bilen enjamlaşdyryldy.Dökülýän ýerleri saklamak üçin amatly ýerler bilen üpjün edilmelidir.

Önüm gaplamak

erkek angidrid
erkek angidrid

1.pp dokalan halta (PE filmi bilen örtülen) 25 kg / halta gaplamak

2.FIBC sumka / 1000kg

20FCL = 18MT (paletlenen)

20FCL = 22MT (paletsiz)

Soraglar

1) Logotipimizi önüme çap edip bilerismi?
Elbetde, edip bileris.Diňe logotip dizaýnyňyzy bize iberiň.
2) Kiçijik sargytlary kabul edýärsiňizmi?
MOQ 20 konteýnerdir. Sebäbi erkek angidrid LCL-de iberilip bilinmeýän howply himiki maddadyr, diňe birnäçe tonna isleseňiz, tutuş konteýneriň deňiz ýüküni hem götermeli bolarsyňyz, şonuň üçin tutuş bir konteýner satyn almak has köp laýyk gelýär.
3) Bahasy nähili?Has arzan edip bilersiňizmi?
Elmydama müşderiniň peýdasyny birinji orunda goýýarys.Bahalar dürli şertlerde ylalaşylýar, iň bäsdeş bahany almagyňyzy kepillendirýäris.
4) Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?
Elbetde.
5) Wagtynda tabşyryp bilýärsiňizmi?
Elbetde, köp ýyllap bu ugurda ýöriteleşdik, köp müşderi meniň bilen şertnama baglaşýar, sebäbi harytlary wagtynda eltip we harytlary ýokary hilli saklap bileris!
6) Töleg şertleriňiz nähili?
Adatça T / T, Western Union, L / C-ni kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň